UŽASAN TREND U SRBIJI! Devojčice od 14 godina dele svoje INTIMNE SNIMKE NA INTERNETU

FOTO: PIXABAY

Postoje profili na kojima pratioci mogu dobiti eksplicitne video-sadržaje i fotografije maloletnica, koje potom jedna drugu reklamiraju

Advertisements

Na društvenoj mreži Instagram devojčice do 14, 15 godina godina iz Srbije objavljuju svoje seksualne odnose sa vršnjacima! Klipove i fotografije mogu videti njihovi pratioci, potom u storije one postavljaju i snimke drugih devojčica, taguju ih uz poruke da oni koji zaprate te profile mogu videti još eksplicitnih scena.

Me­đu ko­men­ta­ri­ma se mo­že pro­či­ta­ti da su to la­žni pro­fi­li, da ih otva­ra­ju oni ko­ji su se do­ko­pa­li vi­dea i sa­da na taj na­čin po­ku­ša­va­ju da osra­mo­te ti­ne­j­dže­r­ke ko­je su na nji­ma ili da se sve­te po­je­di­ni­ma, dok ima i onih ko­ji ve­ru­ju da je to uža­san vid sa­mo­pro­mo­ci­je ja­ko mla­dih oso­ba, ko­je ni­su ni sve­sne tra­ge­di­je ta­kvog po­na­ša­nja i da su za to kri­vi ri­ja­li­ti­ji i bro­j­ne de­vo­j­ke ko­je su se po­ja­vlji­va­le u tim emi­si­ji­ma, a po­tom obja­vlji­va­le da su od pros­ti­tu­ci­je za­ra­đi­va­le sku­pe au­to­mo­bi­le i sta­no­ve.

FOTO: PRINTSCREEN

Ale­k­san­dar Ste­va­no­vić iz In­sti­tu­ta za kri­mi­no­lo­ška i so­cio­lo­ška istra­ži­va­nja mi­šlje­nja je da de­ca hr­le u pro­ble­ma­ti­č­na po­na­ša­nja zbog so­ci­jal­ne stru­k­tu­re pu­ne pu­ko­ti­na i dru­štva u kom se ne ce­ne pra­ve vred­nos­ti, već upra­vo te na­zo­vi ri­ja­li­ti zve­zde.

Advertisements

– De­ca kod ku­će gle­da­ju ro­di­te­lje ko­ji se bo­re za po­sao, pla­ća­ju ra­te kre­di­ta, kr­pe kraj s kra­jem. S dru­ge stra­ne, na mre­ža­ma vi­de da su u emi­si­ja­ma star­le­te pred­sta­vlje­ne kao uva­že­ni čla­no­vi dru­štva, ko­je ola­ko ku­pu­ju i sta­no­ve. Stva­ra­ju sa­mi sli­ku ka­ko ko pro­la­zi u ži­vo­tu. Tu on­da do­la­zi pro­blem ge­ne­ra­ci­j­skog ja­za, jer ro­di­te­lji te de­ce po pra­vi­lu ni­su na­j­vi­č­ni­ji da ih kon­tro­li­šu na mre­ža­ma – ka­že Ste­va­no­vić i do­da­je da su mla­đe ge­ne­ra­ci­je tri ko­ra­ka ispred ro­di­te­lja i na­stav­ni­ka u upo­tre­bi no­vih te­h­no­lo­gi­ja.

Frustracija

On isti­če da uzro­ci za ova­kvo po­na­ša­nje na in­te­r­ne­tu mo­gu bi­ti ra­zni, od zlou­po­tre­ba do že­lje za sa­mo­pro­mo­ci­jom, ispo­lja­va­nja fru­stra­ci­ja ili pak osve­ta i obra­ču­na.

Na po­je­di­nim sni­m­ci­ma, u ko­je je Ku­rir imao uvid, vi­de se de­vo­j­či­ce to­kom se­k­sual­nog či­na, i to na pro­fi­li­ma sa ve­li­kim bro­jem pra­ti­la­ca.

Advertisements
FOTO: PRINTSCREEN

– Ia­ko je vr­lo te­ško za­klju­či­ti šta je uzrok, ve­ro­vat­no je po­sre­di to da je ipak ne­ko pre­po­znao ispla­ti­vost ova­kvih obja­va. Pra­ve se la­žni pro­fi­li, lju­di ih ma­sov­no pra­te, a oni ko­ji sto­je iza na­lo­ga na to­me po­tom mo­gu do­bro da za­ra­de – obja­šnja­va naš sa­go­vor­nik i do­da­je da se od pot­pu­no neis­ku­sne de­ce stva­ra­ju an­ti­so­ci­jal­ne de­vi­jan­t­ne oso­be spre­m­ne na sve, ko­je čak te­ško da mo­gu i da od­go­va­ra­ju za to jer „la­ko mo­gu da se izvu­ku“:

– Vi­r­tue­l­ni svet je svet bez kon­tro­le, a de­ca ko­ja taj na­čin ži­vo­ta ži­ve usvo­ji­la su te­h­no­lo­gi­ju kao ša­blon po­na­ša­nja. Ta­ko ka­ko su spo­sob­ni da sple­t­ka­re, ka­če sni­m­ke i uče­stvu­ju u ova­kvom vr­zi­nom ko­lu, vr­lo su spre­m­ni da se izvu­ku na to da su u pi­ta­nju mon­ta­že i da ni­su uče­stvo­va­li u sve­mu po­me­nu­tom. Ovim po­vo­dom obra­ti­li smo se Mi­ni­sta­r­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va da bi­smo sa­zna­li da li je i ko­li­ko bi­lo pri­ja­va ro­di­te­lja u sli­č­nim slu­ča­je­vi­ma, ali do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo do­bi­li od­go­vor.

(Izvor: Kurir)

PODELI SA DRUGIMA!